Left Banner

Left Banner

Najnowsze wpisy na blogu

Regulamin Sklepu Internetowego 
meble-z-drewna.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposoby, zasady sprzedaży prowadzonej przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjne Drewpol Stanisław Stec Juszczyn 533 34-231 Juszczyn NIP: 552 010 4174  za pośrednictwem sklepu internetowego meble-z-drewna.pl. Regulamin określa również zasady i warunki świadczenia przez firmę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. 

§ 1 Definicje i wyrażenia

Sprzedawca - oznacza Przedsiębiorstwo Produkcyjne Drewpol Stanisław Stec Juszczyn 533 34-231 Juszczyn NIP: 552 010 4174 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą meble-z-drewna.pl  zwaną dalej sprzedawcą.
Kupujący - przyjmujący ofertę (klient ) - użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu  meble-z-drewna.pl  dokonał zamówienia określonego towaru.
Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Serwis - zespół narzędzi techniczno-informatycznych udostępnionych przez sklep meble-z-drewna.plza pomocą których użytkownik otrzymuje możliwość dokonania transakcji on – line w ramach sklepu meblowego prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne Drewpol Stanisław Stec Juszczyn 533 34-231 Juszczyn NIP: 552 010 4174
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich użytkowników serwisu sklep meble-z-drewna.pl W przedmiocie określonego w niej towaru za określoną cenę ( vide art. 66-70 Kodeksu cywilnego ). W  ofercie mogą być określone dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia
Zamówienie - oświadczenie użytkownika w przedmiocie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie  wskazuje kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
Przyjecie oferty - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
Sprzedaż - wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta.

§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do sklepu , w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej sklepu a także majątkowe prawa autorskie, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie zgodnie z Regulaminem lub za pisemną zgodą Sprzedawcy.
 2. Przedmiotowy Regulamin określa zasady,  sposób i warunki zawierania w ramach serwisu sklep  meble-z-drewna.pl  umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne Drewpol Stanisław Stec Juszczyn 533 34-231 Juszczyn NIP: 552 010 4174
 3. Korzystanie z serwisu meble-z-drewna.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego zorganizowanego na stronie meble-z-drewna.pl w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów. W stosunku do użytkowników występujących w ramach meble-z-drewna.pl   w charakterze kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Sprzedaż w ramach meble-z-drewna.pl odbywa się  on-line poprzez stronę internetową meble-z-drewna.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Istnieje możliwość dokonywania zamówień w formie mailowej.

 § 3 Warunki techniczne i zasady korzystania z serwisu meble-z-drewna.pl

 1. Minimalne warunki techniczne korzystania z serwisu meble-z-drewna.pl to:
  (wersja przeglądarki, łącze internetowe o przepustowości…., optymalna rozdzielczość )
 1. Sprzedawca stosuje pliki "cookies", które podczas korzystania ze strony internetowej sklepu przez Klientów, są utrwalane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ułatwia poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie uszkadza ani nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani modyfikacji w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. Użytkownikami korzystającymi z serwisu meble-z-drewna.pl mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu meble-z-drewna.pl nieodpłatnie.
 3.  Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, zaakceptować jego postanowienia i przestrzegać jego treści.

§  4. Zakupy

1. Użytkownik chcąc skorzystać z usług serwisu meble-z-drewna.pl ma możliwość szybkiego zakupu bez rejestracji. 
2. Zakupy wiążą się z akceptacją regulaminu. 
3. Dodatkowo Klient ma możliwość złożenia zamówienia u Sprzedawcy w następujących formach: 

 1. telefonicznie pod nr. Tel. 660 599 408 
 2. pocztą elektroniczną na adres mailowy sklep@meble-z-drewna.pl

 

§5. Zasady zawierania umów w ramach serwisu

1. Organizator serwisu meble-z-drewna.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
2. Sklep meble-z-drewna.pl  jest stroną transakcji dokonywanych z Użytkownikami i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.
3. Sprzedaż towarów w ramach serwisu meble-z-drewna.pl   może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.
4. Wszystkie towary znajdujące się na stronie meble-z-drewna.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe i wolne od wad
6. Niektóre z oferowanych towarów mogą być chwilowo niedostępne, o czym użytkownik będzie poinformowany przez obsługę sklepu.
7.Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

a) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;
b) wycofywania produktów z oferty sklepu;
c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian; 
d) anulowania złożonego przez klienta zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki;

9. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu meble-z-drewna.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
10. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w ramach serwisu meble-z-drewna.pl oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru.
11. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
12. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).
13. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.
14. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie serwisu meble-z-drewna.pl
15. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.
16. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
17. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, po zapoznaniu się ze szczegółami transakcji, po wrzuceniu produktów do koszyka powinien wybrać opcję "wyślij zamówienie" w wyniku czego system serwisu meble-z-drewna.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.  Użytkownik może również złożyć zamówienie w formie mailowej podając niezbędne informacje do przyjęcia zamówienia tj. pełne dane teleadresowe, nazwa produktu, kolor, ewentualne uwagi dotyczące wykonania mebli.
18. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
19. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.
20. Użytkownik, który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynność techniczna prowadząca do przyjęcia oferty składa się z czynności wrzucenia do koszyka wybranych produktów, następnie kliknięcia na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia opcji wyślij zamówienie, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia, którą to informację należy potwierdzić klikając w otrzymany link w ciągu 48 godzin. Niepotwierdzenie zamówienia przez Kupującego w tym okresie skutkuje anulowaniem zamówienia. Przyjęcie oferty następuje również po otrzymaniu przez meble-z-drewna.pl zamówienia złożonego na piśmie zawierającego wszelkie informacje niezbędne do przyjęcia  tj.: imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu, nazwa produktu, kolor, uwagi, ewentualnie dołączony rysunek mebla, jeśli produkt ma być wykonany pod indywidualne zamówienie.
21. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
22. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego.
23. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.
24. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.
25. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§7. Termin realizacji zamówienia

1. Termin dostarczenia zakupionego towaru rozpoczyna się od momentu potwierdzenia zamówienia dla zamówień wysyłanych za pobraniem lub od wpływu zaliczki lub całości należności za meble na konto bankowe Sprzedawcy – dla zamówień z przedpłatą całkowitą bądź częściową i wynosi od 2 do 21 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu czynników niezależnych od sklepu. np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładów, przerwy urlopowe, itp.
2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.
3. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
5. W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

§8. Formy płatności

1. Klient jest zawsze informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
W wypadku niewywiązania się przez Klienta z terminowej płatności , Sprzedawca wyznaczy dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży. W wypadku braku uiszczenia w płatności w dodatkowym terminie sprzedawca jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:

a) wpłata zaliczki w formie przelewu w wysokości 30% wartości zamówienia, dopłata reszty w chwili odbioru towaru,
b) gotówka - forma możliwa w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie sklepu Białka 171, 34-220 Maków Podhalański,
c) pełna przedpłata na konto sklepu: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Drewpol Stanisław Stec Juszczyn 533 34-231 Juszczyn NIP: 552 010 4174 Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej 82 8128 0005 0000 3809 2000 0010

d) kredyt konsumencki na zakup towarów i usług,
e) płatność za pobraniem - płatność u kuriera/kierowcy w momencie dostawy przesyłki.

f) płatność szybkim przelewem 

§9. Dostawa towaru

 1. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej bądź transportem własnym. Sprzedawca preferuje dostarczanie towarów o wadze poniżej 30 kg transportem firmy kurierskiej. Przesyłki o wyższym gabarycie będą dostarczane transportem własnym.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji ( vide par 11 niniejszego regulaminu )
 3. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów dostawy. Informacje o kosztach dostawy podawane są w odrębnej zakładce. Ponadto o kosztach dostawy Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Całkowita cena, która będzie wiązać strony umowy sprzedaży pojawia się na stronie internetowej sklepu meble-z-drewna.pl podczas składania zamówienia przez Kupującego, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. W wypadku złożenia zamówienia przez Klienta mieszkającego za granicą sposób i koszt dostawy ustalany jest indywidualnie, w drodze negocjacji prowadzonych drogą mailową bądź telefoniczną.

§  10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie listem poleconym na adres Sprzedawcy oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,  zwrotu płatności za sam produkt bez zwrotu kosztów związanych z dostarczeniem towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Meble, które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie (niestandardowy wymiar, niestandardowy kolor) nie podlegają zwrotowi. Meble nie prefabrykowane, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie (niestandardowy wymiar, niestandardowy kolor) nie podlegają zwrotowi .
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

czytaj dalej